Inloggegevens vergeten?

Aanzeggingsplicht

Aanzeggingsplicht: Tijdige aanzegging of “boete”.

Vanaf 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht om werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minimaal 1 maand voordat deze overeenkomst afloopt schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen van de overeenkomst. Doet u dit niet, of te laat, dan bent u verplicht om de werknemer tot maximaal 1 maandsalaris uit te keren. Deze verplichting geldt niet voor overeenkomsten die korter dan 6 maanden duren en voor overeenkomsten die niet eindigen op een vaste datum.

 

Hoogte van de “aanzegboete”

U bent vergeten om de werknemer op tijd schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen van de tijdelijke overeenkomst? Dan moet u dus een vergoeding betalen aan de werknemer. Deze vergoeding bedraagt 1 maandsalaris* wanneer u helemaal niet heeft aangezegd. Voor iedere dag dat u te laat bent betaald u deze vergoeding naar verhouding. Bent u bijvoorbeeld een halve maand te laat, dan bedraagt de vergoeding een half maandsalaris*.

* Naast het brutoloon bestaat een maandsalaris in het kader van de transitievergoeding uit de vakantietoeslag (8%), vaste dertiende maand, ploegentoeslag, onregelmatigheidstoeslag en structurele overwerkvergoedingen. Onkostenvergoedingen, auto van de zaak, werkgeversbijdrage zorgverzekering, werkgeversaandeel pensioenpremie en overige incidentele niet overeengekomen looncomponenten vallen niet onder de te betalen transitievergoeding.

 

Direct aanzeggen bij aanvang contract

Er zijn berichten dat het is toegestaan om bij het ondertekenen van het contract al direct aan de aanzeggingsplicht te voldoen door de werknemer direct te informeren over het wel of niet voorzetten van het contract. De meningen van de specialisten zijn hier echter over verdeeld en de Wet zelf geeft hier geen uitsluitsel over. Het is daarom aan te raden om het aanzeggen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst te doen, maar dus minimaal 1 maand vooraf. Bijvoorbeeld 5 of 6 weken voordat het contract afloopt.

 

Voorkom discussies: laat de werknemer tekenen

Om discussies te voorkomen is het aan te raden om de werknemer de aanzeggingsbrief te laten ondertekenen. Doet u dat niet, en verstuurd u de brief per post aan de werknemer, dan heeft u geen bewijs dat de werknemer deze brief ook daadwerkelijk (op tijd) heeft ontvangen. Versturen per e-mail is verder ook niet volledig afgedekt, tenzij u een bevestiging van ontvangst heeft. De werknemer zou namelijk kunnen beweren dat het e-mailadres niet meer actueel is. Dus het laten ondertekenen van de aanzeggingsbrief kan u vervelende situaties besparen.

 

Voorbeeld aanzeggingsbrief

Een juiste aanzeggingsbrief bevat een aantal elementen. Zorg er voor dat de gegevens van de organisatie/werkgever en werknemer in de brief vermeld staan. Ook de gegevens (aanvang, eind, omvang) van de overeenkomst waar de aanzeggingsbrief op gericht is moeten in de brief voorkomen. En natuurlijk moet in de brief worden vermeld of de overeenkomst wel of niet wordt verlengd. Wordt de overeenkomst verlengd, dan moet ook worden vermeld onder welke voorwaarden (looptijd, omvang, functie etc.). Een voorbeeldbrief zou er als volgt uit kunnen zien:

Aanzegging (einde | voortzetting) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ondergetekende, [naam], gevestigd [adres], te [woonplaats] bevestigd middels dit schrijven (, namens de werkgever,) dat de heer/mevrouw [naam], wonende [adres], te [woonplaats] bij haar in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van [begindatum] tot en met [einddatum] als [functie].

Helaas berichten wij u hierbij dat wij u na deze einddatum geen nieuwe arbeidsovereenkomst zullen aanbieden.

Of

Graag berichten wij u dat wij de tijdelijke overeenkomst na deze einddatum willen voortzetten onder (gelijke | de volgende) voorwaarden:
Duur van de overeenkomst:
Ingangsdatum:
Einddatum:
Aantal uren per week:
Bruto maandsalaris:
(+ alle afwijkende voorwaarden)

Aldus opgemaakt en ondertekend te [woonplaats werkgever], d.d. [datum]

Met vriendelijke groet,

[naam werkgever]

 
……………………
[naam ondertekenaar werkgever] [naam werknemer]

 
 
Ondertekening voor ontvangst

 
……………………
[naam werknemer]  

Naar boven