Gaat het wel zo goed? deel 3

Van verschillende kanten hoor ik dat het in 2015 allemaal veel beter gaat worden.

Is dat wel zo?

Juist nu de ontwikkelingen sneller gaan dan we kunnen bevatten met 3D-printing, automatisering, digitalisering en robotisering, kunnen werknemers niet langs de zijlijn blijven staan. De Unie Arbeidsmonitor laat nu al zien dat harde acties of stakingen niks gaan opleveren. Integendeel: er gaan in 2015 nog honderdduizend banen verloren”, aldus Castelein, voorman van de vakbond de Unie.
Waar ik ook van schrik is de constatering dat er in 2015 nog eens 100.000 werklozen bijkomen. 
Bouwbedrijven hebben geen reserves meer en moeten het doen met flinterdunne marges. Bedrijven die failliet gaan
 
Zie ik wat over het hoofd?

Hoe gaat het bij jou op het werk?

Hoezo gaat het in 2015 beter?

 

Gaat het wel zo goed? deel 2

Van verschillende kanten hoor ik dat het in 2015 allemaal veel beter gaat worden.

Is dat wel zo?

Tenminste 1,8 miljoen personen ontvangen een uitkering. De werkzame beroepsbevolking telde in november 2014  7,3 miljoen personen. 25% van de beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Een inkomensachteruitgang van vaak tenminste 25%.

Naast de inkomensachteruitgang waarmee deze groep te maken heeft spelen ook nog de problemen op de huizenmarkt . Nederland kent een woningvoorraad van 7,2 miljoen woningen.  Het eigen woning bezit is ongeveer 58%  van de woningvoorraad. Van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning hebben er 1,5 miljoen onderwaarde: de woningwaarde is lager dan de hypotheekschuld. Het gemiddelde bedrag van de onderwaarde bedraagt bijna 65.000 euro. Dit “probleem” speelt pas als de woning verkocht moet worden maar leidt er toe dat er stevig wordt afgelost op de hypotheek .

In Nederland wonen ruim 16,7 miljoen mensen, die samen iets meer dan 7,5 miljoen huishoudens vormen. Het gemiddeld aantal personen dat in een huis woont is dus 2,2 personen.  De kans is dus groot dat in de eerdergenoemde groep van 1,8 miljoen mensen er sprake kan zijn van (1,8 miljoen / 2.2 personen) * 58 procent  = 474.545 eigen woningen .

In totaal zijn er nu volgens de BKR 108.754 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Het zal bekend zijn dat als iemand langer dan 3 maanden een hypotheekachterstand heeft, wordt geregistreerd bij het BKR. Dit betekent dat het aantal mensen die in meer of mindere mate een betalingsproblematiek ervaren vele malen groter is.

In 2013 is er in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Kerckhaert en de Ruig onderzoek uitgevoerd naar de schulden in Nederland. De onderzoekers schatten dat 9,7 tot 12,9 procent van de Nederlandse huishoudens risico loopt op een problematische schuld. Het gaat dan om 719.000 tot 961.000 huishoudens. Meer dan 300.000 huishoudens maken gebruik van de schuldhulpverlening. De groep mensen die zwaar in de problemen komt door schulden, neemt in omvang nog altijd toe. Vorig jaar meldden 89.000 mensen zich bij de schuldhulpverlening in hun gemeenten tegen 84.500 in 2012.  Ook de gemiddelde schuld steeg, van 33.500 euro naar 37.700 euro. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Het aantal eigen woningen dat ultimo 2014 te koop werd aangeboden bedroeg 239.303
Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen gemiddeld met 20% in prijs gedaald.
Als de wetmatigheid van hoe meer het aanbod hoe lager de prijs geldt dan kan de daling alleen nog maar voortzetten.
Er staat een potentieel van 474.000 woningen klaar om op de markt te komen omdat de eigenaren door verlies van arbeid de lasten niet meer kunnen opbrengen.  Er zijn volgens het BKR ultimo 2014 al 108.754 huiseigenaren die met betalingsachterstanden kampen.
Meer dan 300.000 huishoudens zitten in de schuldhulpverlening en daarvan is dan gemiddeld 58% eigen woning bezitter.

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren 800.000 zo genoemde babyboomers met pensioen gegaan. Gemiddeld 58% hebben een eigen woning. Hopelijk weerhoudt de huidige situatie op huizenmarkt hen om gevolg te geven aan de wens om kleiner te gaan wonen en hun woning te koop zetten. Zouden ze dat doen dan kijk je toch tegen een aantal van 464.000 eigen woningen bovenop het huidige potentieel.

Hoe ziet de cijferreeks eruit en wat kan je eruit afleiden?

Aantal te koop aangeboden                                                                             woningen
per ultimo 2014                                                                                                    239.303

Aantal uitkeringsgerechtigden                        1.800.000
vermoedelijk aantal eigen woningen                                                                   474.000
Aantal huishoudens
met onderwaarde                                            1.500.000
hypotheekachterstand volgens BKR                                                                    108.754
in schuldhulpverlening                                        300.000                                     174.000
met babyboomers                                                                                                 464.000
Totaal                                                                           A                                               B

Er is een potentieel aantal woningen van 756.000 met een verhoogd risico dat zij binnen nu en 5 jaren op de markt te koop worden aangeboden.
De babyboomers die veelal hun hypotheek hebben afgelost zullen niet – gezien de huizenmarkt – zo snel hun huis op de markt aanbieden maar ook zij hebben niet het eeuwige leven.

Naast het verlies van arbeid, inkomensachteruitgang zoals bij ondernemers en problematische schulden zijn scheiding en overlijden factoren van belang. Ultimo 2013 waren er volgens het CBS 90 411 scheidingen waarvan 56 775 door overlijden. In 2013 zijn in totaal  141 245 mensen overleden.

Eigen woning bezitters die vanaf 2007 een eigen woning hebben gekocht komen zo steeds dieper in de schuld vanwege de onderwaarde,  wanneer de huizenprijzen verder gaan zakken. Het risico is groot dat dat ook gaat gebeuren. De verkoper van een huis zal de groeiende restschuld moeten afbetalen of herfinancieren.

Ik realiseer mij dat er natuurlijk overlappen zijn. Babyboomers met problematische schulden en geregistreerd met een betalingsachterstand bij BKR  waarvan de partner is overleden. Laat de overlap gemiddeld 25 procent zijn.  Maar dan blijven de cijfers toch duizelingwekkend en blijft het leed groot.

Kloppen deze cijfers?

 Zie ik wat over het hoofd?
 
Koop jij dit jaar een nieuw huis of zou jij dat je naaste adviseren?
 
Hoezo gaat het in 2015 beter?

Gaat het wel zo goed? deel 1

Van verschillende kanten hoor ik dat het in 2015 allemaal veel beter gaat worden.

Is dat wel zo?

Eind 2014 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek al gemeld dat er 630 duizend werkloosheidswet uitkeringen  en 377 duizend bijstand uitkeringen zijn verstrekt.  Het aantal werklozen is in feite hoger omdat er ook mensen na de WW zich van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken. Daarnaast worden bijvoorbeeld studenten die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden niet meegerekend als werklozen evenals zij die geen werk hebben onder de 809.000 zzp’ers die het CBS in Q3 heeft geteld.

Eind 2014 meldde UWV dat er 820.000 personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Tenminste 1,8 miljoen personen ontvangen een uitkering vanaf  € 645,76 tot maximaal 75% van hun vroegere salaris. De werkzame beroepsbevolking telde in november 2014  7,3 miljoen personen. Een rekensommetje leert dat 25% van de beroepsbevolking een uitkering ontvangt dat door de resterende 75% moet worden opgebracht. Daar blijft het niet bij want er zijn ook nog eens 2,9 miljoen AOW’ers waaraan iedereen meebetaald via het omslagstelsel.

 Hoe ziet de cijferreeks eruit en wat kan je eruit afleiden?

                                                                                               leeftijdscategorie

Uitkeringen                                                           <27    27–45  46–AOW   > 65

Werkloosheidswet                     630 duizend     5%       36%     59%

Bijstandswet                              377 duizend      6%       42%     52%

Arbeidsongeschiktheid            820 duizend    11%       36%     53%

Subtotaal                                1.827 duizend

Alg Ouderdomswet               2.900 duizend                                              100%
Totaal                                     4.727 duizend uitkeringen!!

1,8 miljoen mensen die een inkomensachteruitgang (zijn) ondergaan van tenminste 30%

Er wonen 16,7 miljoen mensen die samen 7,5 miljoen huishoudens vormen. Dus zeg maar gemiddeld 2,2 mensen per huishouden. Dat betekent dat 3,6 miljoen mensen binnen die huishouding geconfronteerd worden met deze inkomensachteruitgang. De partner die zijn werk kwijt is geraakt of arbeidsongeschikt is geworden. De zoon of dochter van wie het contract niet wordt verlengd of wordt beëindigd.  De vele bedrijven die om bedrijfseconomische redenen hun personeel moeten ontslaan of in het ergste geval failliet gaan.

 Kloppen deze cijfers?

Zie ik wat over het hoofd?

 Hoezo gaat het in 2015 beter?